Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

ЗА ПАРКА / ПАРКЪТПАРКЪТ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Карта Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина .Природния парк обхваща територии разположени от 750 м,до 2700 метра надморска височина,като най-високата точка е вр. Рилец с 2713 м н.в.

Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк Рила /сега Национален парк Рила/, а като отделна защитена територия Паркът е обособен през 2000 г. Границите на Парка са определени със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. (ДВ, бр. 56/11.06.2000 г.) на Министъра на околната среда и водите. Площта на Парка в тези граници, съгласно заповедта, възлиза на 27370,7 ха. Но според изчисления от цифровия модел на Парка, разработен въз основа на цифровите модели от Лесоустройствен проект 2000 на ДГС Рилски манастир, общата му площ възлиза на 25253,2 ха. На територията на Природния парк се намира един резерват - Риломанастирска гора, който заема 3 665 ха - 14% от територията му.

Основните цели, които могат да се определят като приоритетни в работата на специалистите в парковата дирекция са:

  • Осъществяването на координация между Българската православна църква, като собственик на по-голяма част от територията на парка, и държавните институции.Тази взаимовръзка и отношения трябва да гарантира преди всичко запазването на хармонията между природата и манастира, просъществувала от столетия.
  • Поддържането на разнообразието на екосистемите и опазването на биологичното разнообразие в тях. Развитието на научни, образoвателни и рекреационни дейности.
  • Поставяйки в центъра духовната роля на манастира и възраждането му кaто духовен, културен и просветен център, е основание да формулираме и третата главна цел - развитието на туризма при отговорност за опазване на природата и нормални правила на поведение на туристите.