Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

10/06/2021 |
Поредица от практически обучения в ДП...
Днес в залата на Туристически и информационен център в гр. Рила се проведе първото практическо занимание на участниците в рамките на проект "Нови умения и компетентности...
05/06/2021 |
Отбелязваме Деня на околната среда
Днес отбелязваме Световния ден на околната среда. Тази година той е посветен на "възстановяването на екосистемите", а целта е да се фокусира вниманието на обществеността върху връз...

Партньори