Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НАШАТА ЦЕЛ


В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

НОВИНИ


Почистване и ремонтни дейности в началото на новия туристически сезон
09/04/2024 |
Почистване и ремонтни дейности в нача...
Във връзка със започващия туристически сезон тази година, горските инспектори към Природен парк "Рилски манастир" възстановиха кътовете за еднодневен отдих в местността „Кирилова п...
Седмица на гората в детска градина "Ален мак"
04/04/2024 |
Седмица на гората в детска градина "А...
Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите продължава с провеждане  на събития по случай  "Седмица на гората 2024 г." Днес, 04.04.2024 г., ек...

Партньори