Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НАШАТА ЦЕЛ


В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

НОВИНИ


Празнуваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2023 |
Празнуваме Международния ден на биоло...
Днес отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие и няма по-подходящ момент да се спрем за малко и да се замислим за великолепието на природата, с която сме заобико...
Мониторинг на растителни видове
17/05/2023 |
Мониторинг на растителни видове
Продължават дейностите по мониторинг на растителни видове на територията на Природен парк "Рилски манастир". Лошото време не пречи на красивите цветя да се развиват и да радват...

Партньори