Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

09/11/2021 |
Наградиха участниците в Световен конк...
В Рилския манастир бе открита изложба с рисунки на деца от 60 държави. Меропиятието, чиято организация бе подпомогната от Дирекция на Природен парк "Рилски манастир", е финалната ч...
18/10/2021 |
Обява за работа
Дирекция на природен парк „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността: „Старши счетоводител“. Пълното обявление може да свалите от тук.

Партньори