Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НАШАТА ЦЕЛ


В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

НОВИНИ


Продължават ремонтните дейности на територията на парка
08/05/2024 |
Продължават ремонтните дейности на те...
Горските инспектори към Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" продължават с импрегниране и подновяване на табла и кътове за еднодневен отдих в м. Кирилова поляна, м. Обедище,...
Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”
17/04/2024 |
Забрана за палене на огън на територи...
Във връзка с обявения пожароопасен сезон, за периода 16-ти април до 30-ти ноември 2024 година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ забранява  паленето на открит огън на цяла...

Партньори