Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

22/12/2022 |
Весели празници!
С пожелание за крепко здраве, благополучие и успехи през Новата 2023 година! Екипът на Природен парк "Рилски манастир" 
20/12/2022 |
Нов маршрут на територията на Природе...
Дирекция на природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна агенция по горите, обособи и изгради нов маршрут на територията на парка, а именно „Посетителски център – църква „Успен...

Партньори