Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НАШАТА ЦЕЛ


В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

НОВИНИ


Отбелязваме Международния ден на биоразнообразието
22/05/2024 |
Отбелязваме Международния ден на биор...
Днес, служителите на Дирекция Природен парк „Рилски манастир“ посетиха детска градина „Ален мак“ гр. Кочериново и филиала в с. Бараково, където с малките приятели на парка отбеляза...
Продължават ремонтните дейности на територията на парка
08/05/2024 |
Продължават ремонтните дейности на те...
Горските инспектори към Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" продължават с импрегниране и подновяване на табла и кътове за еднодневен отдих в м. Кирилова поляна, м. Обедище,...

Партньори