Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

16/04/2021 |
Награждаване на участниците в конкурс...
Днес посетихме изключително талантливите деца от Трето ОУ "Димитър Талев" гр. Благоевград, които достойно се наредиха на челните места в конкурса за ученическо творчество...
15/04/2021 |
Награждаване на участници в Конкурса...
Днес в ОУ "Аверкий Попстоянов" гр. Рила, официално бяха наградени участниците в конкурса за ученическо творчество "Защитените растения и животни на Природен парк "Рилски манастир"....

Партньори