Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

24/06/2022 |
Отбелязваме Еньовден
Днес експертите от Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна агенция по горите посетиха детските градини в град Рила, град Кочериново и с. Бараково, където разказаха и показ...
22/06/2022 |
22 години Природен парк "Рилски манас...
На 21юни 2022 г. Природен парк „Рилски манастир“ отпразнува своята 22-годишнина. Втората по посещаемост защитена територия в България е създадена на 21-и юни 2000 г. върху площ от...

Партньори