НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

19/09/2019 |
Продължава работата по проект за подх...
Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  продължава успешната реализация на дейностите по проект   „Поддържащи и възстановителни дейности в м...
16/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" се вк...
За поредна година Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите се включи в кампанията "Да изчистим България". Почистени бяха районите около кътовете за отдих...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/