Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

27/08/2021 |
Конкурс за рисунка „Земите и горите н...
                            Проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051     Конкурс за рисунка „Земите...
12/08/2021 |
!!!Важно съобщение!!!
За периода от 13-ти до 31-ви август 2021 година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ забранява  паленето на открит огън и извършването на огневи работи на цялата територия н...

Партньори