Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НАШАТА ЦЕЛ


В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

НОВИНИ


„Да видим язовир „Калин“ и хижата да посетим“
04/10/2023 |
„Да видим язовир „Калин“ и хижата да...
За пореден път  ентусиасти от фондация „Ела и ти” си поставят трудна задача, която ще  направи отново „НЕвъзможното – Възможно“. Това ще се случи на територията на Природен парк „...
Провеждане на екоакция по почистване на Природен парк „Рилски манастир“
29/09/2023 |
Провеждане на екоакция по почистване...
На 06.10.2023 г. /петък/ от 9.00 часа служители на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите, съвместно с Туристическо дружество Рила и други д...

Партньори