Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

20/07/2021 |
Почистване в Природен парк "Рилски ма...
Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" организира почистване на районите от парка с най-голяма концентрация на туристи през летния сезон. Почистването на кътовете за отдих се...
24/06/2021 |
Еньовден с Природен парк „Рилски мана...
  С поредица от мероприятия Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ отбелязва тази година деня на лечебните растения, по известен като Еньовден. Експерти от парковата дир...

Партньори