НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

14/02/2020 |
Ученици от клуб "Природа и наука" се...
За пореден път екипа на природен парк „Рилски манастир“  гостува на ученици от клуб "Природа и наука" при СЕУ "Св. П. Хилендарски"  гр. Дупница с ръководител г-жа Надя Каралийска....
13/01/2020 |
Представяне на Природен парк "Рилски...
Днес, специалисти от Природен парк "Рилски манастир" изнесоха презентация пред учениците от 8 и 9 класове на ПМГ "Акад. Сергей Корольов", с която ги запознаха с основни факти за за...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/