НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

21/11/2019 |
Ученици учат за флората на Природен п...
Днес, експерти от Природен парк "Рилски манастир", посетиха СЕУ "Св. П. Хилендарски" гр. Дупница, където  представиха презентация за флората на  парка. Учениците от клуба "Природа...
29/10/2019 |
Есенно плодородие
Днес, експерт на Природен парк "Рилски манастир" посети децата от първа подготвителна група в детската градина в гр. Рила. Любознателните приятели на природата научиха интересни фа...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/