НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

05/04/2019 |
Седмица на гората - Почистване и зале...
С почистване, озеленяване и залесяване служителите на ТП "ДГС Рилски манастир" и ДПП "Рилски манастир" отбелязаха Седмицата на гората. Днес, те почистиха двора и игрището на основн...
04/04/2019 |
Седмица на гората в детската градина
Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция на горите, отбеляза Седмица  на гората в ДГ „Ален мак “ в гр. Кочериново. Децата  от подготвителната група н...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/