Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

20/03/2023 |
Първи мониторингови дейности за годин...
През изминалата седмица бяха проведени първи мониторингови дейности за 2023 г. на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Наблюденията започнаха в района на Илийна река на...
14/03/2023 |
Отбелязваме Международния ден за опа...
Днес отбелязваме Международния ден за опазване на реките, водата и живота в тях (Day of Action for Rivers). Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители...

Партньори