Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

27/07/2022 |
Обновени информационни табла
Дендрологичният маршрут в Природен парк "Рилски манастир" ви очаква с обновени входни информационни табели. Горските инспектори към парковата дирекция поставиха нови образци от...
07/07/2022 |
Място за бивакуване на територията на...
Поради зачестилите запитвания за къмпингуване на територията на Природен парк "Рилски манастир", ви информираме, че по Плана за управление на парка районът, определен за бивакуване...

Партньори