Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

07/04/2022 |
Залесяване
Днес в местността "Горхим" се  извърши засаждане на медоносни дървета  от служители на ДПП "Рилски манастир" и ТП ДГС "Рилски манастир".
06/04/2022 |
Покана за залесяване и почистване в п...
Скъпи приятели, Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" организира залесяване и почистване. Ще се радваме да се включите и вие, утре (четвъртък) от 10.30 часа в местност...

Партньори