Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

03/11/2022 |
3 ноември - Ден на българския художни...
3 ноември е обявен за Ден на българския художник, който се празнува от художниците иконописци и реставратори. За покровител на българските художници се счита Св. Пимен Зографск...
31/10/2022 |
Опресняване на маркировката на границ...
Служители от  Дирекция на Природен парк  „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите извършиха освежаване на маркировката очертаваща границите на природният парк в район...

Партньори