Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НАШАТА ЦЕЛ

В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности: - Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали; - Осъществява...

01/03/2021 |
Конкурс за детско творчество
По повод Седмицата на гората Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ обявява Конкурс за ученическо творчество на тема Защитени растения и животни в ПП „Рилски манастир“...
24/02/2021 |
Първи мониторингови дейности за годин...
През месец февруари се проведоха първите за 2021 г. наблюдения на флората в ПП „Рилски манастир“.  Мониторингът започна с предвестниците на пролетта – кокичетата. Нетърпеливи „надн...

Партньори