НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

16/08/2019 |
СЪОБЩЕНИЕ
Комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) със Заповед № РД05-30/16.08.2019 г. на Директора на ПП „Рилски манастир“, за разглеждане на п...
14/08/2019 |
Уважаеми посетители,
Във връзка с празника Успение на Пресвета Богородица (Голяма Богородица), се очаква интензивно движение на богомолци и туристи в района на и около Рилския манастир. В тази връзка в...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/