НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

03/10/2019 |
На гости на Природен парк "Рилски ман...
Днес, децата от група "Приятели" към ДГ "Д-р Тодора Миладинова" гр. Рила посетиха информационнообразователния център на Природен парк "Рилски манастир". Там те бяха посрещнати от е...
01/10/2019 |
Световен ден на птиците в детската гр...
Световния ден на птиците бе отбелязан днес в детска градина "Д-р Тодора Миладинова" в  гр. Рила. Експерт от Природен парк "Рилски манастир" запозна децата от група "Приятели" с вид...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/