НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

18/07/2019 |
Мониторинг на лечебни и защитени раст...
През месец юли eксперти от ДПП „Рилски манастир” проведоха наблюдение на лечебни и защитени видове растения в различни части от  територията на парка.  Наблюдение се извърши в райо...
17/07/2019 |
Пресконференция в град Кюстендил
Днес, от 10.00 часа в залата на РДГ - Кюстендил  се проведе пресконференция във връзка с дейността на дирекцията през първото полугодие на годината. В пресконференцията взе участие...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/