Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

Административно Обслужване


Административно Обслужване

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Директор: инж. Димитър Григоров

гр. Рила,

ул."Бенковски" №2

п.код 2630, тел./факс 07054 22-93

Работно време: 8.30 - 17.00 часа, почивни дни: събота и неделя

 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „РИЛСКИ МАНАСТИР“

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Консултации на планове, проекти и програми на физически и юридически лица, свързани с Природен парк “Рилски манастир”;

Предоставяне на извадки или данни от Плана за управление на ПП “Рилски манастир”, или от лесоустройствени проекти;

Предоставяне на картна информация от ГИС (географска информационна система) на ПП “Рилски манастир”;

Съгласуване на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми за гори, земи и водни площи, собственост на физически и юридически лица.

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Бихте ли желали да ни отделите малко време и да споделите с нас Вашата оценка за предоставянето на административни услуги от Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“?

Това можете да направите ТУК, като попълните нашата анкета.

 

Туристически услуги, предоставяни от ДПП "Рилски манастир"

Със Заповедта можете да се запознаете тук.

Работното време на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“, където можете да получите административни услуги е от 8.30 до 17.00 часа. Почивни дни: събота и неделя

Тел. За контакти 07054 2293