НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион; Създаване на  мрежа между различните сектори от трансграничния регион; Определяне на  бъдещи стъпки за сътрудничество в областта на еко-туризма между двата региона.

Проектът се изпълнява в портньорство с Екологично сдружение „Планетум” - Струмица.

Кратка информация за партньора:
Мисията на организацията е защита и популяризиране на въпросите, свързани с разрешаване на проблеми с околната среда, въпроси свързани с управлението на отпадъци , както и развитие на алтернативен туризъм в региона. В хода на своето съществуване за тринадесет години  екологичната асоциация  е реализирала множество проекти, като повечето от тях са свързани с проблемите на управление на твърди отпадъци , които се намират в този регион.