Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НАШАТА ЦЕЛ


В Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ са дефинирани следните основни дейности:

- Дирекцията на парка планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на  ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;

- Осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;

- Разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за местното население и посетителите на парка;

- Кандидатства с проекти и програми за финансиране на извършваните от нея дейности пред регионални, национални и международни финансиращи институции след съгласуване с ИАГ;

- Организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

- Участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и свързаните с тях устройствени и технически планове и проекти;