Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

ЗА ПАРКА / РЕЖИМИРЕЖИМИ

Управлението на природния парк предвижда специфични режими и норми за извършване на дейности на територията му.

Ограничения за туристите:  В Природен парк Рилски манастир е забранено:  паленето на огън извън определените за това места в Плана за управление или устройствените проекти. Местата за палене на огън са обозначени на терен със специален знак; късането на цветя, чупенето на клони, както и други дейности, с които се поврежда растителността; бивакуването извън определените за това места в Плана за управление или устройствените проекти; преминаване през I пояс на санитарноохранителните зони.

Ограничения върху строителството: В Природен парк Рилски манастир е забранено всякакво строителство освен предвиденото в Плана за управление и устройствените и технически планове и проекти.

Ограничения за лова и ловното стопанство: В парка е забранено ловуването. В парка се забранява безпокоенето на диви животни, а също събирането и унищожаването яйцата на птиците и повреждане на гнездата им.

Ограничения за пашата: В Природен парк Рилски манастир се разрешава пашата на домашни животни, като броят и видът на добитъка, който ще се допуска за паша ще се определя ежегодно от Държавните лесничейства, съгласувано със съответните районни инспекции за опазване на природната среда, в зависимост от състоянието на насажденията. Пашуването в парка се разрешава след издаване на позволително за паша от Държавното лесничейство.

Ограничения върху добива на полезни изкопаеми и други подобни: В парка Рилски манастир е забранено: разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се нарушава ландшафтът; събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; добив на полезни изкопаеми по открит способ.