ЗА ПАРКА


АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Директор: инж. Димитър Григоров

ул. “Бенковски” № 2, ет. 3 и 4
гр. Рила 2630
област Кюстендил
Тел./факс 07054 22 93
e-mail: [email protected]
уебсайт: www.parkrilski-manastir.eu.

Дирекцията на природен парк "Рилски манастир" е поделение на Изпълнителната Агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите.


ПАРКЪТ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина .Природния парк обхваща територии разположени от 750 м,до 2700 метра надморска височина,като най-високата точка е вр. Рилец с 2713 м н.в.

Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк Рила /сега Национален парк Рила/, а като отделна защитена територия Паркът е обособен през 2000 г. Границите на Парка са определени със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. (ДВ, бр. 56/11.06.2000 г.) на Министъра на околната среда и водите. Площта на Парка в тези граници, съгласно заповедта, възлиза на 27370,7 ха. Но според изчисления от цифровия модел на Парка, разработен въз основа на цифровите модели от Лесоустройствен проект 2000 на ДГС Рилски манастир, общата му площ възлиза на 25253,2 ха. На територията на Природния парк се намира един резерват - Риломанастирска гора, който заема 3 665 ха - 14% от територията му.

Основните цели, които могат да се определят като приоритетни в работата на специалистите в парковата дирекция са:


Осъществяването на координация между Българската...


РЕЖИМИ

Управлението на природния парк предвижда специфични режими и норми за извършване на дейности на територията му.

Ограничения за туристите:  В Природен парк Рилски манастир е забранено:  паленето на огън извън определените за това места в Плана за управление или устройствените проекти. Местата за палене на огън са обозначени на терен със специален знак; късането на цветя, чупенето на клони, както и други дейности, с които се поврежда растителността; бивакуването извън определените за това места в Плана за управление или устройствените проекти; преминаване през I пояс на санитарноохранителните зони.

Ограничения върху строителството: В Природен парк Рилски манастир е забранено всякакво строителство освен предвиденото в Плана за управление и устройствените и технически планове и проекти.

Ограничения за лова и ловното стопанство: В парка е забранено ловуването. В парка се забранява безпокоенето на диви животни, а също събирането и унищожаването яйцата на птиците и повреждане на гнездата им.

Ограничения за пашата: В Природен парк Рилски манастир се разрешава пашата на домашни животни, като броят и видът на добитъка, който ще се допуска за паша ще се определя ежегодно от Държавните лесничейства, съгласувано със съответните районни инспекции за опазване...


ЗА ТУРИСТИТЕ

Природен парк “Рилски манастир” е вторият по посещаемост парк в страната ни след Природен парк “Витоша”.

През 2007 и 2008 година специалистите, работещи в парковата дирекция, осъществиха Мониторинг на туристическия поток. Той бе осъществен по план-програма на Дирекцията на Природен парк “Рилски манастир” и е финансиран от Държавната агенция по горите при Министерски съвет на Р България, като част от него е осъществен и със средства от Фондациите DBU и „Алфред Тьопфер”- Германия. Благодарение на събраната информация през този двегодишен период, бяха направени редица анализи, които са основополагащи за развитието на различните форми на туризъм на територията на природния парк.

През 2007 година Природен парк „Рилски манастир” е посетен от 793 697 бр. посетители: богомолци, гости и туристи, а през 2008 година техният брой се е увеличил на 1 002 204 бр., което показва 22.5.% увеличение на посетителите. През територията на парка преминават множество пешеходни туристически маршрути с висок интензитет на посещаемост, а именно:

                 Пътека на младия природолюбител

            Пътеката е изградена на 7 км от Рилския манастир, в красивата местност Кирилова поляна. Тя предоставя чудесни условия за пряко общуване на младите природолюбители с...