Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

ЗА ПАРКАПАРКЪТ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина .Природния парк обхваща територии разположени от 750 м,до 2700 метра надморска височина,като най-високата точка е вр. Рилец с 2713 м н.в.

Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк Рила /сега Национален парк Рила/, а като отделна защитена територия Паркът е обособен през 2000 г. Границите на Парка са определени със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. (ДВ, бр. 56/11.06.2000 г.) на Министъра на околната среда и водите. Площта на Парка в тези граници, съгласно заповедта, възлиза на 27370,7 ха. Но според изчисления от цифровия модел на Парка, разработен въз основа на цифровите модели от Лесоустройствен проект 2000 на ДГС Рилски манастир, общата му площ възлиза на 25253,2 ха. На територията на Природния парк се намира един резерват - Риломанастирска гора, който заема 3 665 ха - 14% от територията му.

Основните цели, които могат да се определят като приоритетни в работата на специалистите в парковата дирекция са:


Осъществяването на координация между Българската...


РЕЖИМИ

Управлението на природния парк предвижда специфични режими и норми за извършване на дейности на територията му.

Ограничения за туристите:  В Природен парк Рилски манастир е забранено:  паленето на огън извън определените за това места в Плана за управление или устройствените проекти. Местата за палене на огън са обозначени на терен със специален знак; късането на цветя, чупенето на клони, както и други дейности, с които се поврежда растителността; бивакуването извън определените за това места в Плана за управление или устройствените проекти; преминаване през I пояс на санитарноохранителните зони.

Ограничения върху строителството: В Природен парк Рилски манастир е забранено всякакво строителство освен предвиденото в Плана за управление и устройствените и технически планове и проекти.

Ограничения за лова и ловното стопанство: В парка е забранено ловуването. В парка се забранява безпокоенето на диви животни, а също събирането и унищожаването яйцата на птиците и повреждане на гнездата им.

Ограничения за пашата: В Природен парк Рилски манастир се разрешава пашата на домашни животни, като броят и видът на добитъка, който ще се допуска за паша ще се определя ежегодно от Държавните лесничейства, съгласувано със съответните районни инспекции за опазване...


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ

Центърът се намира  в местността Пчелино, на 16 км от град Рила в посока Рилски манастир, непосредствено срещу хотелски комплекс "Горски кът". Целта на центъра  е  да  предоставя адекватни възможности за популяризиране на Природен парк "Рилски манастир", както и да фокусира вниманието на посетителите върху опазването на природата.

Всичко това постигаме чрез: подреждане на постоянни и тематични експозиции, интерактивни приложения в сферата на екологичните практики и опазването на биоразнообразието, провеждане на неформални обучения, предоставяне на водачество по маршрутите на парка, опознаване на природата и придобиване на конкретни умения за опазване на околната среда, семинари и работни срещи свързани с дейността на Природния парк и екологични стажове.

Тук може да разгледате нашата експозиция, да научите повече за биоразнообразието на парка, както  и да получите изчерпателна информация от нашите специалисти за възможностите за преходи в планината, както и да ви осигурим водач при посещение на специализираните ни туристически маршрути.

Центърът разполага с 3 малки зали за обучение с по 20 места общо 60 места. Техническите възможности на залите позволяват използването на мултимедийни приложения и интерактивни...


ФЛОРА

Гори

Първото лесоустройство на горите в района датира от 1890 година,а първите залесявания започват през 1925 – 1935 години.

Съгласно разпределението на площта на горите, ливадите и пасищата в природния парк площта на горите възлиза на 16370,0 ха. В нея е включена и територията на резерват “Риломанастирска гора” (3665,7 ха). Съгласно последното лесоустройство извършено от Агролеспроект ЕООД през 2000 г., площта на горите в Парка е 12704,3 ха (без да се включва резервата).

Средната възраст на горите е 99 години с общ запас 1965140 куб.м и годишен прираст 21354 куб.м.

Видовия състав е изключително богат като най голяма е площта на горите от бук- 21,6%, клек-17,4%, смърч-16,7%, б.бор-14,6% и обширни площи от ела, б.мура, з.дъб, бреза и в по-малка степен-трепетлика, елша, явор, череша, офика, липа, бряст, ясен, леска, тис и др.
Висши растения

Общият брой на установените висши растения на територията на природния парк е 1400 вида,което представлява 38,88% от висшата флора на България. В “Червената книга на България” том 1 са вписани 49 вида растения с различна степен на уязвимост – от тях реликти са 11 вида (9 глациални и 2 вида терциерни), български ендемити 8, балкански ендемити 8. В Европейския списък на редките, застрашени...