Профил на купувача / Обществени поръчки

12/09/2019 |
Договор № 7

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Договор_№7.pdf


23/08/2019 |
Договор №6

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Договор_№6.pdf


21/08/2019 |
Обществена поръчка за услуга с предмет "Възстановяване на водния режим в местообитание 6430"

https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/ПОКАНА1.pdf https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_1_Техническо_предложение1.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_2Декларация.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_3_Ценово_предложение11.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_4_Сведения_за_участника1.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_5_ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложение_6_Декларация_клаузи_договор.docx https://www.parkrilski-manastir.eu/assets/Приложения_-декларации_6а_-_6д.docx


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/