Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ДПП „Рилски манастир” представи окончателни резултати от проект


ДПП „Рилски манастир” представи окончателни  резултати от проект
22/04/2015 |
ДПП „Рилски манастир” представи окончателни резултати от проект

ДПП „Рилски манастир” представи окончателни  резултати от проект

               На  22.04.2015 г. в залата на Община Рила Дирекция на Природен парк „Рилски     манастир” към Изпълнителна агенция по горите, проведе  финална пресконференция по проект „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”.
               Пресконференцията беше открита от инж.Димитър Григоров- Директор на природен парк „Рилски манастир”. На срещата присъстваха  експерти от паркът и екипа за управление на проекта, Община Рила, Община Кочериново, ЮЗДП, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ТП ДГС „Рилски манастир”, НПО и други. 
               Участниците бяха  запознати  с постигнатите резултати от изпълнението на проекта:
  • Съхранени популации на консервационно значими видове в естествените им местообитания: гусихиева ведрица, петниста тинтява, жълта тинтява, златовръх, дива коза, алпийски тритон и др.
  • Изградени информационен пункт и  екопътека в местността Кирилова поляна;
  • Информационно обезпечени туристически маршрути;
  • Разработени  и отпечатани образователни пакети, информационни брошури и др.;
  • Запазено биологично разнообразие на парка;
  • Въвлечени по- голям брой хора в опазването на българската природа;
               Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет.