Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Продължават подхранванията на мършоядни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“


Продължават подхранванията на мършоядни птици  на територията на Природен парк „Рилски манастир“
03/07/2020 |
Продължават подхранванията на мършоядни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“

Експерти от  Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите съвместно с представители от  Сдружение „Фонд за дивата флора и фауна“ извършиха четвърто за тази година  подхранване на грабливи птици на територията на парка.

Подхранванията на птиците се извършват по дейност 1  „Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca)“, която е част от проект   № BG16M1OP002-3.007-0013 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 “Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“.

Проектът е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".