Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"


Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"
27/07/2020 |
Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"

Продължава работата по поддържане на маршрутите в Природен парк „Рилски манастир“  по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Изработени са и са поставени на терен, в обособени пробни площадки нови информационни табла в районите на местността „Тиха Рила“ и язовир „Калин“. Целта е посетителите на парка да се запознаят със значението на панчичиева пищялка, червено омайниче, мъхнат девисил, балканска паламида, самакитка и други характерни за този тип местообитание растителни видове. Таблата съдържат информация за проекта, типичните растителни видове, основните заплахи, общо състояние  на местообитанието, забранителни знаци, както и очакваните резултати от изпълнението на Дейност 2 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".