НОВИНИ

Международен ден на биологичното разнообразие
22/05/2020 |
Международен ден на биологичното разнообразие

Всяка година на 22 май отбелязваме деня на биологичното разнообразие. България се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие, а защитените територии в страната са сърцевината за опазването му.  Територията на Природен парк "Рилски манастир"  опазва значителна част от флората и фауната на България. Кои са най-характерните растения в парка можете да научите от презентацията, подготвена от ученичката Анжела Василева Василева, членуваща в клуб "Природа...
22/05/2020 |
Мечка и мечета заснети в Природен парк "Рилски манастир"

Днес, в Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ бе получен видеоклип, който показва как мечка с две мечета пресичат пътя под Рилския манастир. Кадрите са уникални, тъй като през последните години специалистите на парка успяваха да открият само следи, които да докажат жизнена дейност на вида в района. Добре е да знаем, че мечката е застрашен вид, включен в Червената книга на България, освен това кафявата   мечка   е   индикатор   за   първична   дива   природа, ето...


Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“
21/05/2020 |
Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“

През 2019 година на територията на природен парк Рилски манастир започна дейност по  Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“. Като основни заплахи за местообитанието бяха определени : 1.Естествено настаняване на дървесни и храстови видове, основно на клек, по-рядко смърч, бяла мура и хвойна. 2.Промяна на водния режим. Това от своя страна води до...
Мониторинг на животински видове
19/05/2020 |
Мониторинг на животински видове

По време на мониторингови дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир", провеждани регулярно от експертите на парка, бяха открити следи от най-едрият бозайник, който се среща на тази територия - мечка. Мечката е застрашен вид, включен в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Обект на защита е от Бернската конвенция (Приложение II), Директивата за местообитанията (Приложение II и Приложение IV), CITES (Приложение...