Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
НОВИНИ

Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"
27/07/2020 |
Нови информационни табла поставиха служителите на ДПП "Рилски манастир"

Продължава работата по поддържане на маршрутите в Природен парк „Рилски манастир“  по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Изработени са и са поставени на терен, в обособени пробни площадки нови информационни табла в районите на местността „Тиха Рила“ и язовир „Калин“. Целта е посетителите...
Мониторинг на растителни видове
13/07/2020 |
Мониторинг на растителни видове

Експерти от природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите продължават  наблюденията на защитени и лечебни видове растения на  територията на парка.  През изминалата седмица се проведе мониторинг в районите на Илийна река, Тиха Рила и  връх Калин. Наблюдавани са  видовете: Жълт планински крем, петниста и жълта тинтява, многогодишна сверция, мащерка, риган и др. Всички събрани данни се съхраняват в създадената база данни на природен парк „Рилски...
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО  ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ  ОТ ГРАД РИЛА
07/07/2020 |
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ИВАНОВ ОТ ГРАД РИЛА

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ИВАНОВ, С настоящото писмо изказваме нашата безкрайна благодарност, за огромната помощ, която оказвате всяка година на ДПП ”Рилски манастир”, изразяваща се в почистване от храсти и клони и маркиране на обособените пътеки в Рила  планина.Като един голям човек, природолюбител и общественик ние се възхищаваме на Вашето желание, усърдие и безрезервната Ви готовност за опазване на красивата ни природа и осигуряване на достъп до прекрасните кътчета на...
Продължават подхранванията на мършоядни птици  на територията на Природен парк „Рилски манастир“
03/07/2020 |
Продължават подхранванията на мършоядни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“

Експерти от  Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите съвместно с представители от  Сдружение „Фонд за дивата флора и фауна“ извършиха четвърто за тази година  подхранване на грабливи птици на територията на парка. Подхранванията на птиците се извършват по дейност 1  „Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca)“, която е част...