Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 29 декември - Международен ден на биологичното разнообразие


29 декември - Международен ден на биологичното разнообразие
29/12/2017 |
29 декември - Международен ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Поради географското си положение, релеф и климатични условия България притежава едно от най-богатите сред европейските страни и най-съхранено биологично разнообразие. Опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в страната е регламентирано основно в три закона и подзаконовите нормативни актове към тях (Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения и Закона за биологичното разнообразие).Нормативните документи са хармонизирани с европейските директиви в направлението „Природа“.