Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 29 август - Европейска нощ на прилепите


29 август - Европейска нощ на прилепите
29/08/2023 |
29 август - Европейска нощ на прилепите


 

????Европейската нощ на прилепите се отбелязва всяка година в повече от 30 страни, съгласно Споразумението за опазване на прилепите в Европа (EUROBATS), влязло в сила за България от 1999 г. , като това се случва чрез серия от природозащитни дейности и публични прояви.

Прилепите играят съществена роля в поддържането на баланс в природата. Те се хранят с насекоми, които може да са опасни за хората и посевите, като някои видове могат да изяждат по 1000 комара на час.

На територията на Природен парк "Рилски манастир" до сега са установени 15 вида прилепи, което е 50% от общия брой на видовете им в страната и 45% от този в Европа. Сред тях са 7 вида световно застрашени прилепи: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям нощник (Myotis myotis), нощник на Натерер (Myotis nattereri), голям вечерник (Nyctalus lasiopterus) и широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). Най-богат на видове е резерват “Риломанастирска гора”, на територията на който обитават 9 вида, 5 от които са световно застрашени.

Основна заплаха за прилепите на територията на парка е изсичането на стари гори, на стари гниещи и хралупати дървета. Изнасянето на падналите дървета лишава от убежища почти всички групи животни и особено на прилепите, кълвачите, златката, дъждовника, дивата котка, трите вида сънливци.