Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 29 август - Европейска нощ на прилепите


29 август - Европейска нощ на прилепите
28/08/2015 |
29 август - Европейска нощ на прилепите

Прилепите (Chiroptera) са разред дребни животни от клас Бозайници (Mammalia). Характерно за тях е, че предните им крайници са прераснали в крила. Прилепите са единствените бозайници, които могат да летят активно, макар че някои други видове са способни да прелитат на ограничено разстояние.

Прилепите са бозайници, което означава, че раждат живи своите малки и ги хранят с мляко, а телата им са покрити с козина.
Противно на общоприетото мнение те не са гризачи, въпреки, че външно приличат на такива и някои хора ги наричат “летящи мишки”. За разлика от плъховете и мишките, те не нанасят вреда на селското стопанство, не се хранят с домашни продукти, не обитават канализацията (и съответно не пренасят заразните болести, пренасяни от плъховете) и пр.

Прилепите са изключително полезни. Прилепите, срещащи се в България се хранят изцяло с насекоми и изяждат огромно количество вредители, а в световен мащаб те имат ключова роля в екосистемите и без тях те не биха могли да съществуват. Много видове растения, които се използват за храна, лекарства и прочие не могат да оцелеят без прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им.

Едно малко кафяво прилепче, което тежи едва 5 гр. изяжда над 3000 насекоми на вечер и само за един час може да изяде 1200 комара! Така прилепите ни спасяват от вредители в селското стопаство, от комари и прочие.


Ето защо трябва да опазваме прилепите и техните местообитания.

В Природен парк „Рилски манастир” са установени 15 вида прилепи, което е 50% от общия брой на видовете им в страната и 45% от този в Европа. Най-богат на видове е резерват “Риломанастирска гора”, на територията на който обитават 9 вида, 5 от които са световно застрашени.