Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване на Черен лешояд, Скален орел и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"


Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване  на Черен лешояд, Скален орел  и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"
27/10/2020 |
Приключи проект за възстановяване и опазване на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и изграждане на площадка за подхранване на Черен лешояд, Скален орел и Кръстат орел на територията на Природен парк "Рилски манастир"

По проекта бяха  възстановени 8 дка от природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс в два района на територията на парка. Дейностите, чрез които се спомогна за подобряване на състоянието на местообитанието бяха: поставяне на дървени парапети и скари, които ограничиха  антропогенното влияние върху него, проучвателни дейности върху растителността, дейности по подобряване на водния режим и премахване на  храстови видове като зановец и върба. Бяха запазени ценни растителни видове и се подобриха условията за стимулиране на техния растеж.

В рамките на проекта беше изградена площадка за подхранване на грабливи видове птици и тяхното подхранване. На територията на парка бяха изолирани потенциално опасните електропреносни стълбове.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:

Подобрен природозащитен статус на Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca);

Предотвратени бъдещи нещастни случаи  при кацането им по стълбовете;

Подобрено природозащитно състояние на хабитат 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и ограничена възможност за влошаване на състоянието му;

Подобрени условия за стимулиране растежа на типичните за хабитат 6430 растителни видове панчичиева пищялка, червено омайниче, мъхнат девисил, балканска паламида, самакитка и други.


 

Работата се извърши по проект  № BG16M1OP002-3.007-0013-С02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“.

Изпълнението на проекта беше финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".