Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“


Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“
27/10/2020 |
Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици в ПП „Рилски манастир“

Повишена e числеността на популациите на три вида защитени птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca), гнездящи на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Това посочи инж. Димитър Григоров – директор на парка, по време на проведената днес в зала на Народно читалище „Христо Ботев“ финална пресконференция по проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“.

            Експерти от парка и екипът за управление на проекта представиха и останалите резултати от проекта, които са свързани с подобрено състояние на природно местообитание 6430 и  създадени условия за стимулиране растежа на характерните за него видове растения /панчичиева пищялка, червено омайниче, мъхнат девисил, балканска паламида, самакитка и други/; запазено биологично разнообразие на парка, както и увеличение на числеността на хората, участващи в мероприятията за опазване на българската природа.

               Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

            На събитието присъстваха  представители на Изпълнителна агенция по горите, Народно читалище „Христо Ботев“, ТП ДГС „Рилски манастир”, НП „Рила“ и други.