Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 24 години Природен парк "Рилски манастир"


24 години Природен парк "Рилски манастир"
26/06/2024 |
24 години Природен парк "Рилски манастир"

На днешния ден, преди 24 години, със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. на министъра на околната среда и водите е обявен Природен парк "Рилски манастир".????????????
Основната цел на парка е да се запази и поддържа биологичното разнообразие на екосистемите, както и обекти от неживата природа със световно значение за науката и културата.
Освен с голямото биологично разнообразие и забележителния си релеф, Природен парк „Рилски манастир” е известен и с уникалното си културно-историческо наследство. Тук се намира най-големият паметник на българското Възраждане – Рилският манастир, включен през 1983 г. в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.
Но нека да припомним какво прави паркът специален.
На първо място паркът е единствената защитена територия в страната, чиято по-голяма част (70,2%) е изцяло във владение на един частен собственик – Рилска Света обител. Наред с това Природен парк „Рилски манастир” е защитена територия с изключително биологично разнообразие в национален и международен мащаб.
Паркът е една от териториите с най-високо разнообразие на местообитания в България и Европа, което включва 85 различни типа хабитати (местообитания), представляващи 21% от хабитатите в страната установени по програмата CORINE, наличие на 4 хабитата без аналог в класификацията на хабитатите на Палеарктика. Освен това е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и част от Програмата на Европейския съюз CORINE Biotopes, чиято цел е създаване на база данни с надеждна и достъпна информация за уязвими екосистеми, местообитания и видове, които имат значение при оценка на околната среда на Общността.
Тук се намира единственото в света находище на рилски дъб, както и единственият в Европа хабитат на постоянно овлажнявани склонове материнска скала - Водния рид. Паркът е едно от десетте най-значими места в България, съхраняващи торфени съобщества.
Само на тази територия се намират и най-представителни в Европа популации на балканския ендемит царборисова ела. Показателен за разнообразието от дървесна растителност е фактът, че в горите на България са регистрирани 109 дървесни вида, а в Природния парк е представено 32% от дървесното разнообразие на страната.
Природен парк “Рилски манастир” е един от най-значимите в България по отношение на биологичното разнообразие, което се изразява в 1400 вида висши растения - 38,88% от висшата флора на България. 110 вида от висшите растения са реликти, 57 са включени в Закона за биологичното разнообразие, а 49 вида са включени в Червената книга на България. Тук могат да бъдат открити 6 бр. локални, 27 български и 90 вида балкански ендемити, сред които рилски ревен, божествена иглика, янкиев лопен, планинско подрумиче, кернерова метличина, трансилванска камбана и сив див тютюн и др.
На територията на природния парк са установени и 202 вида гръбначни животни в това число 122 вида птици, 52 вида бозайници и 2475 вида безгръбначни животни. Природен парк „Рилски манастир“ е една от трите най-важни територии в България за опазване на алпийския тип птици, ключова част от международната мрежа от Орнитологично важни места със световна значимост за птиците от алпийския биом.