Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / С поредица от презентации Природен парк „Рилски манастир“ ще отбележи своята 20 годишнина


С поредица от презентации Природен парк „Рилски манастир“ ще отбележи своята 20 годишнина
22/06/2020 |
С поредица от презентации Природен парк „Рилски манастир“ ще отбележи своята 20 годишнина

През месец юни се навършват 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите. В тази връзка през настоящата седмица Дирекцията на парка всеки ден на своята интернет страница www.parkrilski-manastir.eu  ще представя по една презентация, запознаваща с уникалните природни дадености, опазвани на територията й.  Днешната презентация можете да разгледате тук.

Природен парк „Рилски манастир“ е обявен на 26.06.2000 г., въпреки, че идеята за опазване на природата около Рилския манастир се ражда преди повече от 50 години. Още през 1966 г., държавната тогава гора около Рилския манастир е обявена за защитена местност, 20 години по-късно (1986 г.) е обявена за резерват, а през 1992 г. попада в пределите на Национален парк „Рила“. 

Но нека да припомним какво прави паркът специален.

На първо място паркът е  единствената защитена територия в страната, чиято по-голяма част (70,2%) е изцяло във владение на един частен собственик – Рилска Света обител. Наред с това Природен парк „Рилски манастир” е защитена територия с изключително биологично разнообразие в национален и международен мащаб.

Паркът е една от териториите с най-високо разнообразие на местообитания в България и Европа, което включва 85 различни типа хабитати (местообитания), представляващи 21% от хабитатите в страната установени по програмата CORINE, наличие на 4 хабитата без аналог в класификацията на хабитатите на Палеарктика. Освен това е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и част от Програмата на Европейския съюз CORINE Biotopes, чиято цел е създаване на база данни с надеждна и достъпна информация за уязвими екосистеми, местообитания и видове, които имат значение при оценка на околната среда на Общността.

Тук се намира единственото в света находище на рилски дъб, както и единственият в Европа хабитат на постоянно овлажнявани склонове материнска скала - Водния рид. Паркът е едно от десетте най-значими места в България, съхраняващи торфени съобщества.

Само на тази територия се намират и най-представителни в Европа популации на балканския ендемит царборисова ела. Показателен за разнообразието от дървесна растителност е фактът, че в горите на България са регистрирани 109 дървесни вида, а в Природния парк е представено 32% от дървесното разнообразие на страната.

Природен парк “Рилски манастир” е един от най-значимите в България по отношение на биологичното разнообразие, което се изразява в 1400 вида висши растения - 38,88% от висшата флора на България.  110 вида от висшите растения са реликти, 57 са включени в Закона за биологичното разнообразие, а 49 вида са включени в Червената книга на България. Тук могат да бъдат открити 6 бр. локални, 27 български и 90 вида балкански ендемити, сред които рилски ревен, божествена иглика, янкиев лопен, планинско подрумиче, кернерова метличина, трансилванска камбана и сив див тютюн и др.

На територията на природния парк са установени и 202 вида гръбначни животни в това число 122 вида птици, 52 вида бозайници и 2475 вида безгръбначни животни. Природен парк „Рилски манастир“ е една от трите най-важни територии в България за опазване на алпийския тип птици, ключова част от международната мрежа от Орнитологично важни места със световна значимост за птиците от алпийския биом.