Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Европейски ден на НАТУРА 2000


Европейски ден на НАТУРА 2000
21/05/2021 |
Европейски ден на НАТУРА 2000

Днес отбелязваме Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. Тя е най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. 

Природен парк "Рилски манастир" попада в границите на защитена зона "- Натура 2000" място - BG0000496 "Рилски манастир", определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, и дивите птици.

През 2019 и 2020 г. бяха  възстановени 8 дка от природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс в два района на територията на парка /местността Тиха Рила и района под язовир Калин/. Дейностите, чрез които се спомогна за подобряване на състоянието на местообитанието бяха: поставяне на дървени парапети и скари, които ограничиха  антропогенното влияние върху него, проучвателни дейности върху растителността, дейности по подобряване на водния режим и премахване на  храстови видове като зановец и върба. Бяха запазени ценни растителни видове и се подобриха условията за стимулиране на техния растеж.

Работата се извърши по проект  № BG16M1OP002-3.007-0013-С02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“

Изпълнението на проекта беше финансирано от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".

Местообитанието е включено в Закона за биологичното разнообразие  и Директивата за хабитатите.