Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“


Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“
21/05/2020 |
Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“

През 2019 година на територията на природен парк Рилски манастир започна дейност по  Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „ Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“.

Като основни заплахи за местообитанието бяха определени :

1.Естествено настаняване на дървесни и храстови видове, основно на клек, по-рядко смърч, бяла мура и хвойна.

2.Промяна на водния режим. Това от своя страна води до изсушаване на почвения слой и загуба на редица целеви видове, които са строго приспособени към постоянен режим на овлажняване.

3.В районите на природното местообитание се наблюдава силен антропогенен натиск, водещ до утъпкването му и замърсяването му с битови отпадъци.

В следствие на което общото природозащитно състояние бе оценено като "Неблагоприятно- незадоволително".

С цел премахване на негативните въздействия върху природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ на територията на природен парк „Рилски манастир“ в района на местността Тиха Рила и района под вр. Калин се осъществят следните поддейности:

1. Обобщаване и анализиране на съществуващите в Натура 2000 и актуални /съвременни/ данни от терен за местообитание 6430.

2. Оценка на състоянието на местообитание 6430, изготвяне на план за възстановяване на водния режим.

3. Предприемане на мерки за премахването и намаляване на площта на храстите, като целостта му няма да бъде нарушена и ще се осигури растежен простор за целевите видове.

4. Ограничаване на  антропогенния  натиск и негативни въздействия от пашуващи животни и предприемане на мерки за ограничаването им, чрез изграждане на подходяща инфраструктура. През 2019 година пробните площи са оградени с  дървени парапети, а през 2020 г. предстои поставяне на забранителни знаци и информационни табла.

В следствие на приложените дейности и мерки очакваме следните резултати:

-  Подобрено природозащитно състояние на хабитат 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

-  Ограничена възможност за влошаване на състоянието на местообитанието;

-  Ограничено въздействие от пашуващи животни;

-  Повишена информираността за значението на местообитанието сред посетителите на парка;

-  Повишена информираност за значението на растителните видове характерни за местообитанието.

Дейността  се изпълнява по проект   № BG16M1OP002-3.007-0013 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".