Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“


Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“
19/09/2019 |
Продължава работата по проект за подхранване на мършоядни птици в Природен парк „Рилски манастир“

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  продължава успешната реализация на дейностите по проект   „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

В рамките на проекта е изградена  специална площадка под връх „Деризмийца“ на територията на Природен парк "Рилски манастир". Тя е предназначена за подхранване на три вида мършоядни птици Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca).

Стартираха и проучвания на местообитание 6430 - Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, анализирани и обобщени бяха  съществуващите в Натура 2000 и актуални данни, събрани от теренната работа.  

Негативните въздействия от туристи и пашуващи животни в района на местността „Тиха Рила“ и под язовир „Калин“ са ограничени чрез изградени дървени парапети, което ще доведе до намаляване на антропогенния натиск в района. 7 декара площ е почистена от инвазивни видове, които не са характерни за местообитанието.

 

Проект   № BG16M1OP002-3.007-0013 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".