НОВИНИ / Мониторинг на животински видове

19/05/2020 |
Мониторинг на животински видове

По време на мониторингови дейности на територията на Природен парк "Рилски манастир", провеждани регулярно от експертите на парка, бяха открити следи от най-едрият бозайник, който се среща на тази територия - мечка.
Мечката е застрашен вид, включен в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Обект на защита е от Бернската конвенция (Приложение II), Директивата за местообитанията (Приложение II и Приложение IV), CITES (Приложение II).
Ето защо, бъдете внимателни ако сте решили да предприемете разходка в района на Илийна река, движете се само по маркирни пътеки и спазвайте препоръките за безопасност в планината.
За да се предпазим от среща с мечка, специалистите препоръчват да се движим на групи и да разговаряме, така мечките усещат приближаването на хора и се отдалечават.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/