Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / СЪОБЩЕНИЕ


16/08/2019 |
СЪОБЩЕНИЕ

Комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) със Заповед № РД05-30/16.08.2019 г. на Директора на ПП „Рилски манастир“, за разглеждане на получени оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет:“Изработка и монтаж на дървени скари“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че отварянето получените оферти на участниците ще бъде извършено публично на 19.08.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в  сградата на Природен парк „Рилски манастир”, с адрес: гр.Рила, ул „Бенковски” №2, ет.4., Комисията, назначена с посочената по-горе заповед ще отвори и оповести съдържанието на офертите и ценовите предложения на допустнатите участници.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

                                      Подпис:.................................Регламент ЕС 2016/679

                                     Председател на Комисията по Заповед № РД05-30/16.08.2019 г.

                                                   на Директора на ПП „Рилски манастир”