Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Изграждане на площадка


Изграждане на площадка
16/07/2019 |
Изграждане на площадка

В района под връх Деризмийца на територията на Природен парк "Рилски манастир" започна изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици. Дейностите се извършват в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г“.

С изграждане на площадката се цели подобряване на състоянието на популациите на видовете  Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca), както и предотвратяване на  бъдещо отравяне на видовете на територията на парка.