Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на Природен парк "Рилски манастир"


Публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на Природен парк "Рилски манастир"
16/01/2024 |
Публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на Природен парк "Рилски манастир"

Днес в сградата на Посетителския и информационен център на Природен парк „Рилски манастир“ се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на парка, представено от парковата Дирекция. Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии е необходимо провеждането на публични обсъждания за изпълнение на плановете за управление на националните и природните паркове.

На срещата присъстваха представители на Областна администрация Кюстендил, Община Рила, РДГ Кюстендил, ТП ДГС „Рилски манастир“, РИОСВ Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, НЕК ЕАД „Язовири и каскади“, Дирекция на Национален парк „Рила“ , Дирекция на Природен парк „Беласица“ и др.

Планът за управление на Природен парк „Рилски манастир“ е приет през 2010 година с Решение № 121 /12.03.2010г. на Министерски съвет.

Съгласно представения отчет от Дирекцията на парка, относно изпълнението на Плана за управление,  за изминалия тринадесет годишен период, считано от  2010-2023 г. включително, са изпълнени 37 проекта.

Голяма част от тези проекти са осъществени с финансовата подкрепа на Изпълнителната агенция по горите и Югозападното държавно предприятие. Всички останали проекти са осъществени с безвъзмездна финансова помощ по различни програми, като Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, по програма LIFE 2009-2010 г., както и два проекта, финансирани от немската екологична фондация DBU.

Всички тези дейности и осъществени проекти са с цел изпълнение на заложените в Плана за управление идеални (дългосрочни) цели, които съответстват на целите на управление, изисквани за тази категория защитена територия съгласно Закона за защитените територии. Идеалните цели не се променят във времето и постигането им също не e ограничено от времеви рамки.

 Идеалните (дългосрочни) цели за Природния парк са определени и подредени по важност по теми, както следва:

Опазване на религиозното и културноисторическото наследство

Опазване на природните компоненти    

Управление на природните ресурси

Управление на туризма         

Интерпретиране и образование    

Партньори и местни общности      

Управление на парка