Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Нов проект


Нов проект
15/10/2018 |
Нов проект

Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите  подписа договор с Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект: Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“

 

            Проектът  се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.


Стойността на проекта: 190 833, 00 лв.


Период на изпълнение на проекта : 15.10.2018 г. – 30.03.2021 г.

Основни дейности:

Дейност 1: Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca), предмет на опазване в границите на защитена зона BG 0000496 "Рилски манастир" за опазване на дивите птици, в териториалния обхват на ПП "Рилски манастир".

В дейността  са включени поддейности за:

1.Изграждане на  площадка за подхранване на мършоядни видове птици;

2.Закупуване на  оборудване за обслужване на новоизградената площадка - зрителни тръби, бинокли, фотокапани и фризери;

3.Закупуване и доставяне на  храна за птиците до площадката;

4.Изолиране на електрически стълбове в границите на природен парк "Рилски манастир";

5.Провеждане на наблюдения и изготвяне на  експертни анализи от теренната дейност.

 

Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ предмет на опазване в границите на защитена зона BG 0000496 "Рилски манастир", в териториалния обхват на ПП "Рилски манастир".

В дейността  са включени поддейности за:

1. Премахване на дървесна и храстова растителност в засегнати участъци от природното местообитание;

3. Ограничаване на антропогенния натиск върху природното местообитание;

4. Ограничаване на биогенното замърсяване в засегнатите участъци от природното местообитание.

5.Подобряване на водния режим в природно местообитание 6430. 

 

В проекта са включени и дейности по организация и управление и мерки за публичност, информация и комуникация на проекта.


Очаквани резултати  от изпълнението на проекта са:


1.Увеличена популацията на Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и кръстат орел (Aquila heliaca) на територията на парка;

2.Подобрен природозащитен статус на видовете Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и кръстат орел (Aquila heliaca);

3.Предотвратено бъдещо отравяне на птиците на територията на природен парк "Рилски манастир".

4.Подобрен воден режим на местообитание 6430.

5.Ограничена възможност за влошаване на състоянието на местообитание 6430.

6.Ограничен антропогенния натиск и негативни въздействия от туристи и пашуващи животни в районите.

7.Ограничено въздействие от пашуващи животни;

8.Повишена информираността за значението на местообитанието сред посетителите на парка;

9.Повишена информираност за значението на растителните видове харктерни за местообитанието сред посетителите на парка;

10.Запазено в естествения си вид  местообитание 6430.