Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Предстои първото за тази година подхранване на грабливи птици на територията на ПП „Рилски манастир“


Предстои първото за тази година подхранване на грабливи птици на територията на ПП „Рилски манастир“
14/05/2020 |
Предстои първото за тази година подхранване на грабливи птици на територията на ПП „Рилски манастир“

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите  продължава изпълнението на проект по Оперативна програма Околна среда. Експерти от дирекцията извършиха проверка в района под връх „Деризмийца“, където през 2019 г. се изгради  площадка за подхранване на мършоядни птици. Отстранени бяха падналите на пътя дървета към площадката.

Предстои да бъде направено първото подхранване на птиците за 2020 г.

С това продължава работата по Дейност 1 „Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca), предмет на опазване в границите на защитена зона BG 0000496 "Рилски  манастир" за опазване на дивите птици, в териториалният обхват на  ПП "Рилски  манастир". Тя се изпълнява по проект   № BG16M1OP002-3.007-0013 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".