Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“


Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“
13/09/2019 |
Три вида птици ще подхранва ДПП „Рилски манастир“

Три вида мършоядни птици ще бъдат подхранвани, след изграждане на специална площадка предназначена за тази цел. Тя е изградена в района под връх Деризмийца на територията на Природен парк "Рилски манастир" и ще служи за подхранване на видовете  Черен лешояд (Aegypius monachus), скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca). Изграждането се осъществи в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г“.