Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“


Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“
10/06/2020 |
Продължават дийностите по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 на територията на Природен парк „Рилски манастир“

Дирекцията на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите започва през следващите дни първо подхранване на грабливи птици на територията на парка. Мероприятието е част от дейностите по проект „Изграждане на площадка за подхранване на грабливи птици Черен лешояд (Aegypius monachus), Скален орел (Aquila chrysaetos) и Кръстат орел (Aquila heliaca)“ по Оперативна програма Околна среда. Подготовката за събитието тече от началото на м. май тази година, като експерти от Дирекцията извършиха проверка в района под връх „Деризмийца“ на площадката за подхранване на мършоядни птици, която беше изградена през 2019 г. Отстранени бяха падналите на пътя дървета към площадката, което направи възможно да се започне с първите подхранвания  на птиците за 2020 г.

Миналата година бяха почистени от дървесна и храстова растителност и заложените пробни площадки. Изработени и монтирани на терен бяха дървени парапети и скари,  с цел намаляване на антропогенното влияние върху целевите райони. Извършиха се проучвания на местообитанието в два района: местността „Тиха Рила“ и района на язовир „Калин“, както и подобряване на  водния режим в местообитанията.

Предстои през месец юни да стартират проучванията в пробните площадки за 2020 година. С това продължава работата по Дейност 2 за подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“.

 

Всички дейности се изпълняват по проект   № BG16M1OP002-3.007-0013 „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430“. Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“, е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".