Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Начална пресконференция по проект


Начална пресконференция по проект
07/12/2018 |
Начална пресконференция по проект

Днес, 07.12.2018 г. в залата на информационно –посетителски и обучителен център на природен парк „Рилски манастир“ се проведе  начална пресконференция по запознаване с проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир ", одобрен за финансиране по приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" на оперативна програма „ Околна среда 2014 - 2020 г. ".

            Проектът бе представен от инж. Никола Христов - директор на природен парк „Рилски манастир“ и ръководителя на  проекта. На срещата присъстваха експерти от НП „Рила“, ТП ДГС „Рилски манастир“, РДГ Кюстендил, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и УПБЗН „Рилски манастир“.