Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Продължава обезопасяването на електропреносните стълбове в Природен парк „Рилски манастир“


Продължава обезопасяването на електропреносните стълбове  в Природен парк „Рилски манастир“
29/09/2020 |
Продължава обезопасяването на електропреносните стълбове в Природен парк „Рилски манастир“

Продължава поставянето на птицезащитни устройства на електропреносните стълбове на територията на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите.

Целта е да се защитят видовете птици и да се предотвратят нещастни случаи  при кацането им по стълбовете.

С изпълнение на дейността ще се подобри състоянието  и числеността на популациите на застрашени видове  птици на територията на ПП „Рилски манастир“ - Черен лешояд, Скален  и Кръстат орел.

Дейността се изпълнява по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“