Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Обезопасени електропреносни стълбове в Природен парк „Рилски манастир“


Обезопасени електропреносни стълбове в Природен парк „Рилски манастир“
07/10/2020 |
Обезопасени електропреносни стълбове в Природен парк „Рилски манастир“

Приключи обезопасяването  на опасните електропреносни  стълбове на територията на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите.

Поставянето на птицезащитни устройства на електропреносните стълбове цели да се защитят видовете птици и  ще доведе до подобряване състоянието  и числеността на популациите на застрашени видове  птици на територията на ПП „Рилски манастир“ - Черен лешояд, Скален  и Кръстат орел.

Дейността се изпълнява по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“