Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Експертите от ДПП „Рилски манастир" ще премахват конкурентна растителност, която пречи на развитието на защитени растения в парка


Експертите от ДПП „Рилски манастир" ще премахват конкурентна растителност, която пречи на развитието на защитени растения в парка
05/08/2020 |
Експертите от ДПП „Рилски манастир" ще премахват конкурентна растителност, която пречи на развитието на защитени растения в парка

Експертите от Дирекцията на природен парк „Рилски манастир" към Изпълнителна агенция ще премахват конкурентна растителност в предварително определени участъци от  природни местообитания, разположени на територията на парка. Целта е да се възстановят естествените местообитания на защитени растения, които са подложени на унищожение, причинени от негативни въздействия от туристи и пашуващи животни в районите на местността „Тиха Рила“ и язовир „Калин“.

Разрушаването на местообитанията e главната причина за изчезването на много растителни и животински видове, както у нас, така и  по света. Това е процес с огромно въздействие върху еволюцията и запазването на биоразнообразието.

Ограничаването на замърсяването на околната среда вследствие на дейността на човека, промените в климата и отстраняването на  инвазивни растителни видове, както и подобряване на водния режим са част от мерките, които се осъществяват по  дейност „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. Целта е подобряване на състоянието на местообитанието на характерните растителни видове в парка - панчичиева пищялка, червено омайниче, мъхнат девисил, балканска паламида, самакитка и други, които да бъдат запазени в естествения им вид, и подобряване на условията за стимулиране на техния растеж.

Дейността се изпълнява по проект № BG16M1OP002-3.007-0013-C02 е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати".