Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

УПРАВЛЕНИЕ / СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯСИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ  В ДПП“РИЛСКИ   МАНАСТИР“

 Подаването на сигнала за нарушения се осъществява по някой от следните начини:

 1. Писмено, с изпращането на съобщение на следната електронна поща: [email protected] или на адрес: гр. Рила, п. к. 2630, ул. „Бенковски“ № 2, ет. 4 
 2. Устно на телефон: 07054/22 - 93; 
 3. Чрез лична среща, поискана от сигнализиращото лице със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в ДПП в уговорен с него подходящ срок.  

Сигналът задължително следва да съдържа следната информация:

 1. Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв. В случай, че сигналът се подава от пълномощник, следва да се приложи изрично писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа в оригинал.
 2. В какво качество съгласно Правилата, сигнализиращото лице подава сигнала.
 3. Имената на лицето, срещу което се подава сигнала и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
 4. Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и дата/период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 5. Опис на приложените доказателства;
 6. Лица, които могат да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 7. Дата на подаване на сигнала;
 8. Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

 

Можете да намерите Формуляр, Приложение 1, ТУК