Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

УПРАВЛЕНИЕ / Структура с данни за служителитеСтруктура с данни за служителите

 

инж. Димитър Григоров

Директор

 

 

 

инж. Никола Христов

Заместник директор

 

 

 

д-р Райна Пашова

Главен експерт ” Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти”

        

 


д-р Райна Пашова

Главен експерт ” Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти”

 

Образователно-квалификационни степени: Доктор по икономика и управление на туризма - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Еразъм +, Докторантска мобилност - Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology  (EmaTTech) – Кавала, Гърция;

Висше образование, специалност „География на туризма” - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Средно образование с профил немски език - Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”  гр. Благоевград

Трудов стаж в системата на горите: 20 г.

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

11 – 15. 01. 2021 Курс по интерпретативно писане - Certified Interpretive Writers към Interpret Europe

10.02 – 07.06.2020, е-курс по проект  INNOVIMENTOR “SME training programme & virtual desk”  модули Мениджмънт на наследство, Планиране на туризма, Културна комуникация, Брандинг на дестинацията

2018 – 2019 Обучение за природен водач по проект Туристически водачи за защитените територии, финасиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt Германия

17.07 - 15.12.2006  Специализация  “Nature conservation and regional development in Sout-east Europe illustrated by the examples of Romania and Bulgaria” проведена  в Германия

01.06 – 30.11.2002 Специализация  Environmental protection and management , проведена в Германия

22.01 - 02.02.2002 Обучителен семинар  Environmental management в Синая, Румъния

Участие в проекти на ЕС:

2018 - 2019  Туристически водачи за защитените територии, финасиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt Германия

2013 - 2014 „ Природа за хората и хора за природата” IPA crossborder programme Bulgaria – Macednia  2007CB16IPO007-2011-2-03 – като ръководител на проекта

2012- 2015 „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир” – DIR -5115526-9-104 финансиран от ОП „Околна среда” - като експерт

2011 – 2012 Разработване и изпълнение на проект “Creation of National environmental training and education centre for professionals in Bulgaria” финансиран от  DBU Germany – като ръководител на проект

2009   „Публично – частно партньорство в услуга на хората и природата ” OPAC BG051PO002/08/1.4-02  - локален координатор

2007 Разработване и изпълнение на проект  “Разработване и прилагане на Програма за интерпретация на парка” , финансиран от Германия – като ръководител на проекта

Чужди езици: владее английски и немски, ползва руски и китайски


 

 

Десислава Андонова 

Главен експерт "Биоразнообразие, флора, научна консервационна дейност"

 

Десислава Андонова 

Главен експерт "Биоразнообразие, флора, научна консервационна дейност"

Образователно-квалификационни степени: Бакалавър - Еколог

Трудов стаж в системата на горите: 18 г.

Заемани позиции: Експерт „Биоразнообразие- флора“

Участие в проекти на ЕС:

Ръководител на проект Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк „Рилски манастир“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“

Ръководител на проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“

Участие в подготовка и изпълние на проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”.

Локален координатор по проект „Публично – частните партньорства  в услуга на природата и хората".

Чужди езици: владее английски


 

 

Даниела Ангелска

Старши счетоводител

 

 

 

Димитър Папукчийски

Главен специалист "Фауна"

 

 

 

Васил Янев

Главен специалист "Координатор на посетителски информационен център"

 

Васил Янев

Главен специалист "Координатор на посетителски информационен център"

Образователно-квалификационни степени:

Магистър по „Финанси“, специалност „Банково дело и публични финанси“ – Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Средно Образование - СОУ „Аверки Попстоянов“, гр. Рила

Общ трудов стаж: 25 г.

Трудов стаж в системата на горите: 19 г.

Заемани позиции: Главен счетоводител в „МЦ 1 Рила“ ЕООД , Старши счетоводител в ДПП „Рилски манастир“, Младши експерт в ОСЗГ, гр. Кочериново., от 2018 г. Координатор посетителски, информационен и обучителен център на ДПП „Рилски манастир“

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

Школа за придобиване на професионална шофьорска квалификация,  1992 г.

Придобита квалификация Горско стопанство – Техник лесовъд,  2018 г.

Финансово управление и контрол, управление на риска към Камара на вътрешните одитори в Югозападна България

Въведение в държавната администрация към Институт по публична администрация, гр. София

Обучение на крайни потребители за работа с ЕИСУЧРДА

Административна стилистика към  Институт по публична администрация, гр. София

Завършен курс за Планински водач

Обучение за туристически водачи за защитените територии, финасиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt Германия, 2018 -2019 г.

Участие в проекти: 2015 -  Разработване и изпълнение на проект  “Работилница за природа” финансиран от  M-tel Eco grants – счетоводител;

2013 – 2014 -  „ Природа за хората и хора за природата” IPA crossborder programme Bulgaria – Macednia  2007CB16IPO007-2011-2-03 – като финансист на проекта;

2012-2015 - „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир” – DIR -5115526-9-104, финансиран от ОП „Околна среда” – счетоводител;

2011 – 2012 - Разработване и изпълнение на проект “Creation of National environmental training and education centre for professionals in Bulgaria”, финансиран от  DBU Germany , счетоводител на проекта;

2009 - „Публично – частно партньорство в услуга на хората и природата ” OPAC BG051PO002/08/1.4-02  - счетоводител;

2007 Разработване и изпълнение на проект  “Разработване и прилагане на Програма за интерпретация на парка” , финансиран от Германия – като финансист на проекта;

2006 Изграждане на Консултански център към Читалище Христо Ботев гр. Рила – счетоводител;

Чужди езици: ползва английски и руски


 

 

Йордан Митков

Главен специалист "Горски инспектор"

 

 

 

Светла Христова 

Специалист "Горски инспектор"

 

Светла Христова 

Специалист "Горски инспектор"

Образователно-квалификационни степени: магистър   

Заемани позиции:

Главен експерт ”Връзки с обществеността ,информационно обслужване,туризъм, международни дейности и проекти”

Специалист „Горски инспектор

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

Удостоверение за завършен курс за напреднали „Базови компютърни умение”;

Свидетелство за чуждо езикова квалификация

Свидетелство за професионална квалификация Специалност „ Горско стопанство и дърводобив

Удостоверение за частна лесовъдска практика  

Участие в проекти на ЕС: 

Ръководител проект: ”Природа за хората и хора за природата” по програма за Трансгранично сътрудничество РБългария-РМакедония

Чужди езици: ползва английски, владее руски


 

 

Валя Бастаджийска

Хигиенист