Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
УПРАВЛЕНИЕ / Структура с данни за служителите


Структура с данни за служителите

 

инж. Димитър Григоров

Директор

   
 

инж. Никола Христов

Заместник директор

   
 

д-р Райна Пашова

Главен експерт ” Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти”

        

Образователно-квалификационни степени: Доктор по икономика и управление на туризма - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Еразъм +, Докторантска мобилност - Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology  (EmaTTech) – Кавала, Гърция;

Висше образование, специалност „География на туризма” - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Средно образование с профил немски език - Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов”  гр. Благоевград

Трудов стаж в системата на горите: 20 г.

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

11 – 15. 01. 2021 Курс по интерпретативно писане - Certified Interpretive Writers към Interpret Europe

10.02 – 07.06.2020, е-курс по проект  INNOVIMENTOR “SME training programme & virtual desk”  модули Мениджмънт на наследство, Планиране на туризма, Културна комуникация, Брандинг на дестинацията

2018 – 2019 Обучение за природен водач по проект Туристически водачи за защитените територии, финасиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt Германия

17.07 - 15.12.2006  Специализация  “Nature conservation and regional development in Sout-east Europe illustrated by the examples of Romania and Bulgaria” проведена  в Германия

01.06 – 30.11.2002 Специализация  Environmental protection and management , проведена в Германия

22.01 - 02.02.2002 Обучителен семинар  Environmental management в Синая, Румъния

Участие в проекти на ЕС:

2018 - 2019  Туристически водачи за защитените територии, финасиран от Deutsche Bundesstiftung Umwelt Германия

2013 - 2014 „ Природа за хората и хора за природата” IPA crossborder programme Bulgaria – Macednia  2007CB16IPO007-2011-2-03 – като ръководител на проекта

2012- 2015 „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир” – DIR -5115526-9-104 финансиран от ОП „Околна среда” - като експерт

2011 – 2012 Разработване и изпълнение на проект “Creation of National environmental training and education centre for professionals in Bulgaria” финансиран от  DBU Germany – като ръководител на проект

2009   „Публично – частно партньорство в услуга на хората и природата ” OPAC BG051PO002/08/1.4-02  - локален координатор

2007 Разработване и изпълнение на проект  “Разработване и прилагане на Програма за интерпретация на парка” , финансиран от Германия – като ръководител на проекта

Чужди езици: владее английски и немски, ползва руски и китайски

 

Десислава Андонова 

Главен експерт "Биоразнообразие, флора, научна консервационна дейност"

 

Образователно-квалификационни степени: Бакалавър - Еколог

Трудов стаж в системата на горите: 18 г.

Заемани позиции: Експерт „Биоразнообразие- флора“

Участие в проекти на ЕС:

Ръководител на проект Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк „Рилски манастир“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“

Ръководител на проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“

Участие в подготовка и изпълние на проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”.

Локален координатор по проект „Публично – частните партньорства  в услуга на природата и хората".

Чужди езици: владее английски


 

 

Даниела Ангелска

Старши счетоводител

   
 

Димитър Папукчийски

Главен специалист "Фауна"

   
 

Васил Янев

Главен специалист "Координатор на посетителски информационен център"

   
 

Йордан Митков

Главен специалист "Горски инспектор"

   
 

Светла Христова 

Специалист "Горски инспектор"

 

Образователно-квалификационни степени: магистър   

Заемани позиции:

Главен експерт ”Връзки с обществеността ,информационно обслужване,туризъм, международни дейности и проекти”

Специалист „Горски инспектор

Допълнителна квалификация, специализации, курсове и др.:

Удостоверение за завършен курс за напреднали „Базови компютърни умение”;

Свидетелство за чуждо езикова квалификация

Свидетелство за професионална квалификация Специалност „ Горско стопанство и дърводобив

Удостоверение за частна лесовъдска практика  

Участие в проекти на ЕС: 

Ръководител проект: ”Природа за хората и хора за природата” по програма за Трансгранично сътрудничество РБългария-РМакедония

Чужди езици: ползва английски, владее руски


 

 

Атанас Мешев

Изпълнител - пазач

   
 

Валя Бастаджийска

Хигиенист