Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

УПРАВЛЕНИЕДирекция

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Директор: инж. Димитър Григоров

ул. “Бенковски” № 2, ет. 3 и 4
гр. Рила 2630
област Кюстендил
Тел./факс 07054 22 93
e-mail: [email protected]
уебсайт: www.parkrilski-manastir.eu.

Дирекцията на природен парк "Рилски манастир" е поделение на Изпълнителната Агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите.


Структура с данни за служителите
 

инж. Димитър Григоров

Директор

   

инж. Никола Христов

Заместник директор

   

д-р Райна Пашова

Главен експерт ” Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти”

        

 


д-р Райна Пашова

Главен експерт ” Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти”

 

Образователно-квалификационни степени: Доктор по икономика и управление на туризма - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Еразъм +, Докторантска мобилност - Eastern Macedonia & Thrace Institute of Technology  (EmaTTech) – Кавала, Гърция;

Висше образование, специалност „География на туризма” - Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград;

Средно образование с профил немски език - Езикова гимназия „Акад....


СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ  В ДПП“РИЛСКИ   МАНАСТИР“

 Подаването на сигнала за нарушения се осъществява по някой от следните начини:


Писмено, с изпращането на съобщение на следната електронна поща: [email protected] или на адрес: гр. Рила, п. к. 2630, ул. „Бенковски“ № 2, ет. 4 
Устно на телефон: 07054/22 - 93; 
Чрез лична среща, поискана от сигнализиращото лице със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в ДПП в уговорен с него подходящ срок.  


Сигналът задължително следва да съдържа следната информация:


Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв. В случай, че сигналът се подава от пълномощник, следва да се приложи изрично писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа в оригинал.
В какво качество съгласно Правилата, сигнализиращото лице подава сигнала.
Имената на лицето, срещу което се подава сигнала и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и дата/период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни...