Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”
Водещ партньор

   ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИР

 

Природен парк „Рилски манастир” е един от 11-те природни паркове в България към Изпълнителната агенция по горите.

Територията на парка обхваща гори, планински ливади, алпийски местности, високи върхове и вълнуващи пейзажи, както и над 28 високопланински езера в сърцето на Рила планина, което го прави предпочитана дестинация за туристите. Тук те могат да посетят  изградените специализирани, ботанически и еко пътеки и да се запознаят не само с богатото биологично разнообразие, но и с богатото културното-историческо наследство на  България.

                Тук се намира най-значимият паметник на българската култура и духовност – Рилския манастир. Основан в началото на Х век от отшелника Иван от с.Скрино, наречен по късно Свети Иван Рилски и до днес манастира е най-желаното място за поклонение и молитва. Манастирският комплекс е изграден благодарение на няколко поколения видни български строители, зографи и майстори-резбари. През 1983 година ЮНЕСКО обявява манастира за паметник на културата от световно значение.

               Природен  парк „Рилски манастир” се характеризира с особености, които го отличават от всички други защитени територии в страната, ето защо той е втората по посещаемост  защитена територия в  България.

Уникалното  разнообразие на парка се изразява в 1400 вида висши растения, от които 49 вида са включени в Червената книга на България, 202 вида гръбначни животни в т.ч. 122 вида птици, 52 вида бозайници и 2475 вида безгръбначни животни.  Дървесното разнообразие в природния парк е представено от над 35 дървесни и храстови вида, а лечебните растения са 135.

 

Партньор по проекта - Екологично сдружение „Планетум” - Струмица

Мисията на организацията е защита и популяризиране на въпросите, свързани с разрешаване на проблеми с околната среда, въпроси свързани с управлението на отпадъци , както и развитие на алтернативен туризъм в региона. В хода на своето съществуване за тринадесет години  екологичната асоциация  е реализирала множество проекти, като повечето от тях са свързани с проблемите на управление на твърди отпадъци , които се намират в този регион.
Повечето от проектите, които са изпълнени се  състоят от изследвания и анализи по отношение на някои видове твърди отпадъци, за да се получат по-адекватни и качествени данни и съответно да се набележат мерки за тяхното   управление.
Важна съставна част на всички дейности на проектите на Планетум е да информират широката общественост за генерирането на отпадъци , тяхното въздействие върху околната среда и начините за предотвратяване на тези негативни ефекти, както и как следва да се управляват отпадъците.
В резултат на тези проучвания и анализи, са разработени и отпечатани редица образователни брошури, който са представени за първи път пред публика в Македония.
От гледна точка на образованието, проведените образователни и информационни кампании са образовали значителен брой граждани на национално равнище, както образователните дейности са съобразени в съответствие с възрастовата структура на участниците в кампаниите.
Преди шест години на екологичната асоциация Планетум, с подкрепата на USAID и GEF PMG , е разработила своя собствена инфраструктура (складове, камиони за отпадъци , еко острови , контейнери за отпадъци от ПЕТ, преса за балиране на  PET бутилки) за практическа теренна работа за  селекция, събиране и обработка на пластмасовите отпадъци .

Част от дейностите на Планетум по проекта са фокусирани върху развитието на алтернативни форми на туризъм в региона на Струмица. В тази посока, в партньорство с организации от България, организацията е  фокусирана върху идентифицирането на ресурси и потенциал , които съществуват в региона за развитие на алтернативни форми на туризъм, както и изготвяне на маркетингова стратегия за популяризиране на еко - туризма на планината Беласица. (виж www.belasitsa.com )

Полезни връзки-мрежа за трансгранично сътрудничество

Проект”Природа за хората и хора за природата” Проектът 2007CB16IPO007-2011-2-03 е съфинансиран от Европейския съюз    чрез Програмата  за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Бивша Югославска Република Македония.

 

1.РИОСВ-Благоевград -  http://riosvbl.org/

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград е регионален орган на Министерство на околната среда и водите. Ние осъществяваме своята дейност на територията на общините Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово от област Благоевград и общините Рила и Кочериново от област Кюстендил. Нашата мисия е да съхраним природните богатства на България и да осигурим здравословна околна среда за населението й.

 

2. Басейнова дирекция Западнобеломорски район  Благоевград- http://www.wabd.bg/bg/

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район

Адрес:гр.Благоевград 2700,Бул.”Димитър Солунски”№66

тел.: 073/ 894 103

e-mail: [email protected]

През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени четири дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите

1. Дунавски район (БДДР) с център Плевен - обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки;

2. Черноморски район (БДЧР)с център Варна - обхващащ територията източно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт и водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море;

3. Източнобеломорски район (БДИБР)с център Пловдив - за водосборните области на реките Тунджа, Марица, Арда, Бяла река;

4. Западнобеломорски район (БДЗБР) с център Благоевград - за водосборните области на реките Места, Струма и Доспат.

Дейността на басейновите дирекции се координира от дирекция "Управление на водите" към Министерството на околната среда и водите.

 


3.Община Рила-http://www.grad-rila.bg/kontakti

Общ изглед на част от град Рила. Малък, но красив и спокоен град. Гражданите му се гордеят с великолепната природа, културно-историческото наследство, природните и икономически дадености, съхранени фолклорни традиции и обичаи.

 За повече информация, натисни тук - www.rilainfo.org 

4.Община Кочериново-http://www.ob-kocherinovo.bg/

Местоположение

Община Кочериново се намира в югозападната част на Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие в Югозападен район за планиране. Разположена е от двете страни на средното течение на р. Струма и долната третина на р. Рилска. На Север общината граничи с община Бобошево, на изток с община Рила, на запад с община Невестино и на юг с община Благоевград. С изключение на последната всички останали са в териториалния обхват на Област Кюстендил.

 

Географското разположение, климатът и релефът на Община Кочериново предопределят наличието на благоприятни условия и предпоставки за приоритетно развитие на отделни отрасли на икономиката на общината, като селско стопанство, горско стопанство, дърводобив и дървопреработване, селски и еко туризъм, хотелиерство, преработка на селскостопанска продукция и други.

Община Кочериново е една от деветте общини в границите на Кюстендилска област. Заема площ от 182,306 км2 и се подрежда на предпоследно място по територия в рамките на областта. Освен община Кочериново, в рамките на областта влизат и общините Кюстендил, Невестино, Рила, Дупница, Трекляно, Бобов дол, Сапарева Баня и Бобошево.

 5.Областна администрация Кюстендил- http://www.kn.government.bg/

Адрес:гр.Кюстендил, ул”Демокрация” 44,тел:078 55 06 50

6.Областна администрация Благоевград- http://www.bl.government.bg/bg

Адрес: гр.Благоевгррад,пл.”Г.Измирлиев”9,тел:073/88-14-01,е-mail:[email protected]; тел:073 88 14 01

7. Читалище „Христо Ботев-1898” Рила- http://www.chitalishte.bg/

Читалище: "Христо Ботев"

адрес: гр . Рила 2630, ул. "Бенковски" 2,тел:07054/22-79, 33-20

 
 

8.РДГ- Кюстендил- www.kustendil.iag.bg

РДГ – Кюстендил носи името на град Кюстендил, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалното управление обхваща централните части на Западна България като граничи на североизток и изток с РДГ – София, на юг с РДГ – Благоевград и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония и Югославия.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Кюстендил стопанисва горския фонд на територията на областите Кюстендил и Перник, и принадлежащите им общини: Трън, Трекляно, Кюстендил, Невестино, Брезник, Ковачевци, Земен, Радомир, Бобовдол, Бобошево, Дупница, Сапарева баня, Кочериново и Рила.
РДГ – Кюстендил включва 7 държавни горски стопанства и 2 държавни ловни стопанства (ДЛС “Осогово” и ДЛС “Витошко”).

9.РДГ- Благоевград- www.blagoevgrad.iag.bg/

РДГ – Благоевград носи името на град Благоевград, където се намира и седалището на неговата централна администрация. 

Територията на Регионалната дирекция обхваща югозападната част на България като граничи на север с РДГ – Кюстендил, на изток с РДГ – Пазарджик и РДГ – Смолян, на юг достига до държавната граница с Гърция и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония.

10. РИОСВ- Смолян- http://smolyan.riosv.comРИОСВ – Смолян е териториално звено на Министерството на околната среда и водите. Териториалният обхват на инспекцията е 4203 км2, което представлява 3,8% от площта на България. Обхваща цялата област Смолян със съответните общини - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Лъки, Чепеларе, Борино, Девин, Доспат, Неделино и : общ. Лъки от обл. Пловдив, общ. Сатовча от обл. Благоевград и общ. Ардино от обл. Кърджали. Броят на населените места е 321, от които 10 града и 311 села, включени в 13 общини.

Регионът се намира в Централна Южна България, централната част и част от източните и западните и дялове на Родопа планина. Теренът е предимно планински със средна надморска височина около 800 м.. В граничните обекти инспекцията работи съвместно инспекциите в Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Управлението на водите се осъществява от Басейновите дирекции с центрове в Пловдив и Благоевград.

 

 

11.ТП”ДГС”Рилски манастир” гр.Рила- http://www.dgs-rilskimanastir.com

С тържествен водосвет на 6 декември, Никулден, в Югозападно държавно предприятие в Благоевград беше открита новата база. Югозападното държавно предприятие е едно от шестте новоучредени в страната след влизането в сила на новия Закон за горите от 9 април тази година. В структурата на предприятието влизат 38 териториални поделения, сред които 33 държавни горски стопанства и 5 държавни ловни стопанства. 

12.Екологично дружество „Планетум” гр.Струмица,E-mail:[email protected]

Мисията на организацията е защита и популяризиране на въпросите, свързани с разрешаване на проблеми с околната среда, въпроси свързани с управлението на отпадъци , както и развитие на алтернативен туризъм в региона. В хода на своето съществуване за тринадесет години  екологичната асоциация  е реализирала множество проекти, като повечето от тях са свързани с проблемите на управление на твърди отпадъци , които се намират в този регион.

Повечето от проектите, които са изпълнени се  състоят от изследвания и анализи по отношение на някои видове твърди отпадъци, за да се получат по-адекватни и качествени данни и съответно да се набележат мерки за тяхното   управление.
Важна съставна част на всички дейности на проектите на Планетум е да информират широката общественост за генерирането на отпадъци , тяхното въздействие върху околната среда и начините за предотвратяване на тези негативни ефекти, както и как следва да се управляват отпадъците.
В резултат на тези проучвания и анализи, са разработени и отпечатани редица образователни брошури, който са представени за първи път пред публика в Македония.

13.ДПП „Рилски Манастир” гр.Рила- www.parkrilski-manastir.eu

Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина .Природния парк обхваща територии разположени от 750 м,до 2700 метра надморска височина,като най-високата точка е вр. Рилец с 2713 м н.в.


Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк Рила /сега Национален парк Рила/, а като отделна защитена територия Паркът е обособен през 2000 г. Границите на Парка са определени със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. (ДВ, бр. 56/11.06.2000 г.) на Министъра на околната среда и водите. Площта на Парка в тези граници, съгласно заповедта, възлиза на 27370,7 ха. Но според изчисления от цифровия модел на Парка, разработен въз основа на цифровите модели от Лесоустройствен проект 2000 на ДГС Рилски манастир, общата му площ възлиза на 25253,2 ха. На територията на Природния парк се намира един резерват - Риломанастирска гора, който заема 3 665 ха - 14% от територията му.