ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

„Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03. Общата стойност на проекта е в размер на 77 159,84 евро, а продължителността му е 18 месеца.

Основните цели на проекта са укрепване на човешкия капацитет за защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси, както и укрепване на междуведомственото сътрудничество между двата региона в областта на опазването на околната среда и устойчиво развитие на туризма.

Предвидени са редица обучения на предварително подбрани целеви групи от Р Македония, както и един практически семинар в Р България, където ще бъдат представени действащи техники и методи за развитие на екологичен и устойчив туризъм. След като целевите групи са се запознали с опита в България и са събрали някои идеи за това как може да функционира екотуризмът, те ще вземат участие в семинар за обучение за разработване и изпълнение на проект. Това ще даде възможност на участниците да представят техните собствени инициативи и да кандидатстват за проекти, свързани с екотуризъм в бъдеще.


Резултати от проекта

- Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда
- Засилено сътрудничество между двете страни на трансграничния регион
- Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи
- Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност
- Разработени материали  и проведени редица обучения в България и Македония

- Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион
- Създаване на  мрежа между различните сектори от трансграничния регион
- Определяне на  бъдещи стъпки за сътрудничество в областта на еко-туризма между двата региона
- Проведени прес-конференции

-Разработване на уеб сайт

- Издаване на информационни брошури

Целеви групи към които е насочен настоящият проект

Местните хора, които се интересуват от опазването на околната среда в региона и устойчивото използване на природните ресурси
- Общини / институции от двата региона, чиито дейности са свързани с опазването на околната среда
- Неправителствени организации от двете страни, които се занимават с въпроси, свързани с опазването на околната среда, обществената информираност и възможности за устойчиво и екологично развитие на региона
- Представители на туристическия бизнес в трансграничния регион

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/