НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

16/12/2016 |
ОБЯВА ЗА РАБОТА
Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" обявява конкурс за длъжността "Старши счетоводител" - едно място. Необходимите документи - Обявление, Заявление за участие в конкурс...
07/12/2016 |
Разделно събиране и компостиране в де...
Днес, експерт от Природен парк "Рилски манастир" посети детската градина в гр. Рила и запозна децата от предучилищна група "Приятели" с понятието "компост" -  какво означава, как с...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/