НАШАТА ЦЕЛ

Подобряване на условията за опазване на природата в Природен парк "Рилски манастир" и в гр. Струмица, Македония чрез повишаване на човешкия капацитет и информираност. С дейностите по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03 ще постигнем защита на все още незасегнати от човешката дейност природни ресурси чрез: Повишена обществена информираност по отношение на опазването на околната среда; Засилено регионалното сътрудничество между двете страни – България и Македония; Защитени природни ресурси чрез прилагане на проекта по целеви групи; Увеличаване на броя на туристите - почитатели на природата и местната идентичност; Постигнати единодушни заключения по отношение на развитието на екотуризма в трансграничния регион;...
Природен парк Рилски манастир Планетум Еколошко друштво Оперативна Програма Околна Среда

07/09/2016 |
Финал на състезанието по високопланин...
На 03.09.2016 г. се проведе  най-високото планинско бягане в България и на Балканския полуостров правено досега. Стартът беше даден в 6.00 часа в Боровец, а  финалът на състезаниет...
26/08/2016 |
Мониторинг на защитени растителни вид...
През месец август eксперти от ДПП „Рилски манастир” проведоха наблюдение на защитени видове растения в различни части от  територията на парка.  Наблюдение се извърши в районите на...


Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/